IMA (Indian Medical Association) द्वारा तपासुन जनहिता साठी प्रसिध्द केलेले वेगवेगळ्या कोल्डड्रिंक मधील किटक नाशक चे प्रमाण (%)

1 Thums up 7.2%
2 Coke 9.4%
3 7 UP 12.5%
4 Mirinda 20.7%
5 Pepsi 10.9%
6 Fanta 29.1%
7 Sprite 5.3%
8 Frooti 24.5%
9 Maaza 19.3%

हे प्रमाण आपल्या लिव्हर साठी खुप घातक आहे व कँसर सारख्या रोगांसाठी सरळ आमंत्रण आहे

आपल्या सर्व आप्त जणांना व मित्रमंडळींना जरुर ही माहिती द्या व या प्राणघातक पेयांपासुन दुर ठेवा

http://www.thehindu.com/todays-paper/pesticide-levels-in-soft-drinks-too-high/article3084971.ece